Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.

Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.

Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn File của bạ̣n.

2

3

Chọn một thư mục.

Để trở về thư mục của Trang chủ, chọn T.muc gôc. Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn Lên.

Chọn một file để mở.

Trong thư mục, bấm [] để sử dụng các tùy chọn sau:

Để gửi file cho người khác, chọn Chia sẻ. Để tạo thư mục mới, chọn Tạ̣o thư mục. Để xóa file hoặc thư mục, chọn Xóa.

Để thay đổi chế độ xem, chọn Hiển thị theo.

Để sắp xếp các file hoặc thư mục, chọn Liệt kê theo.

Để sử dụng các tính năng bổ sung khi sử dụng file, chẳng hạn như các tùy chọn di chuyển, sao chép hoặc đổi tên, chọn L.chọn.

Quickoffice

Tìm hiểu cách xem các file PDF, PowerPoint, Excel, Word trên thẻ nhớ.

››Mở một tài liệu Quickoffice

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quickoffice.

Dụng cụ

99