Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

››Tạ̣o sự kiện

1

2

3

4

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch năm. Bấm [] L.chọn Tạ̣o.

Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn. Chọn H.tất.

››Xem sự kiện

Thay đổi kiểu xem lịch,

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch năm. Bấm [] Ngày, Tuần, hoặc Tháng.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1

2

3

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch năm.

Chọn một ngày trên lịch.

Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [] L.chọn Đi đến, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc -, và chọn Đặt.

Để chọn ngày hôm nay, bấm [] Hôm nay. Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Thông tin cá nhân

73