Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt. Chọn loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Không dây và mạ̣ng

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

››Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên thiết bị. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

››Cài đặt Wi-Fi

Wi-Fi: Bật hoặc tắt tính năng WLAN. tr. 89

Thông báo mạ̣ng: Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.

Thêm mạ̣ng Wi-Fi: Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

››Cài đặt Bluetooth

Bluetooth: Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth.

tr. 86

Tên thiết bị: Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.

Cho phep tìm thây: Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

Dò tì̀m thiết bị: Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

Cài đặt

102