››Xóa chuông báo

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng hồ.

2

3

Chọn chuông báo để xóa. Chọn Xóa OK.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

1

2

3

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy tính.

Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Nhấn [] Panel nâng cao để sử dụng máy tính khoa học.

Tả̉i về

Tìm hiểu cách quản lý nhật ký các file bạn đã tải về từ web.

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tả̉i về. Chọn thư mục tải về.

Để mở file đã tải về, chọn nhật ký.

Để xóa một nhật ký, chọn ô kiểm sau đó chọn Xóa.

Dụng cụ

97