Thêm nhãn cho một thư

1

2

3

Từ màn hình Hộp thư đến, cham và giữ vào một thư.

Chọn Thay đổi nhãn.

Chọn một nhãn để thêm và chọn OK.

Lọc thư

1 Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [] Đi tới nhãn. 2 Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

››Thiết lập tài khoả̉n email

1

2

3

4

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Email. Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn.

Chọn Tiếp tuc (đối với các tài khoản email chung, chẳng hạn như Gmail và Yahoo) hoặc Cai đặt t.công (đối với các tài khoản email công ty khác).

Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về thiết bị của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều tài khoản, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản email. Chon tên tai khoan ơ goc trên cung bên phai man hinh va chon môt tai khoan ma ban muôn truy xuât thư tư đo.

Liên lạc

50