3

4

5

6

Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận. Nhập chủ đề và nội dung thư.

Để đính kèm file ảnh, bấm [] Đính kèm một file. Chọn để gửi tin nhắn.

››Xem thư điện tử

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Google Mail.

2 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

Để trả lời thư, chọn .

Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn Trả̉ lờ̀i tất cả̉.

Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn Chuyển tiếp. Để thêm dấu sao cho thư, chọn .

Để xem file đính kèm, chọn Xem trươc. Để lưu file đó vào thẻ nhớ, chọn Tả̉i xuống.

Để lưu thư, chọn Lưu trư. Để xóa thư, chọn Xoa.

Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn hoặc .

››Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email bằng cách thêm nhãn cho thư. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Liên lạc

49