Tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS), và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.

Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận thư nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

››Gửi tin nhắn văn bả̉n

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2 Chọn Tin nhắn mới.

3 Thêm người nhận cho thư của bạn.

Nhập thủ công các số điện thoại, ngăn cách các số đó bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.

Chọn các số điện thoại từ danh sách bằng cách chọn Danh bạ̣.

4 Chọn Nhâp tin nhắn vao đây và nhập nội dung tin nhắn của bạn.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [] Chèn mặt cườ̀i.

5 Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››Gửi tin nhắn đa phương tiện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn . 2 Chọn Tin nhắn mới.

Liên lạc

46