››Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như chế độ Giới hạn gọi (FDN) hoặc chuyển hướng cuộc gọi.

Sử dụng chế độ Giới hạ̣n Gọi (FDN)

chế độ FDN, thiết bị sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong danh sách FDN. Để bật chế độ FDN,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Cài đặt cuộc gọi Số giới hạ̣n gọi FDN Cho phép FDN.

2 Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn OK.

3 Chọn Danh sách FDN và thêm các số liên lạc bạn muốn sử dụng ở chế độ FDN.

Cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể cài đặt riêng tính năng này cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, chẳng hạn như khi bạn đang có cuộc gọi hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Cài đặt cuộc gọi Chuyển tiếp cuộc gọi.

2

3

Chọn điều kiện.

Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn Bật. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Liên lạc

44