2

3

Bấm [] Làm mới để cập nhật danh sách thư. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau: Để trả lời thư, bấm [] Trả̉ lờ̀i.

Để chuyển tiếp thư cho người khác, bấm [] Chuyển tiếp.

Để xóa thư, bấm [] Xóa.

Để di chuyển thư sang thư mục khác, bấm [] Di chuyển đến Thư mục.

Để tải hình ảnh từ tin nhắn, bấm [] Hiển hì̀nh ả̉nh.

Để xem một file đính kèm, chọn file đính kèm đó. Để lưu file đó vào thẻ nhớ, chọn .

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Thêm bạ̣n vào danh sách bạ̣n bè của bạ̣n

1

2

3

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Talk.

Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.

Bấm [] Thêm bạ̣n bè.

Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn Gửi thư mờ̀i.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

Liên lạc

52