2

3

4

Nếu bạn khơi chay ưng dụng này lần đầu, hay đăng ký vơi tư cach người dùng trực tuyến hoặc bỏ̉ qua bước đăng ký.

Chọn một chương trình Quickoffice. Chọn SD Card một file tài liệu.

››Cập nhật Quickoffice

Bạn cũng có thể tải về các cập nhật chương trình, các sản phẩm Quickoffice mới, hoặc các lời chào mời đặc biệt.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quickoffice.

2 Chọn UPDATE.

››Quả̉n lý tài liệu trên mạ̣ng

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quickoffice.

2

3

4

Chọn Accounts một dịch vụ.

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản, và sau đó chọn OK.

Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Bộ dụng cụ SIM

Sử dụng nhiều dịch vụ bổ sung do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Tùy thuộc vào thẻ SIM hoặc USIM, menu này có thể sẵn có nhưng được đặt tên khác nhau.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ưng dụng SIM.

Dụng cụ

100