››Nhập hoặc xuất danh bạ̣

Để nhập các file danh bạ (ở định dạng vcf) từ thẻ nhớ sang thiết bị,

1

2

3

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

Bấm [] Chep/Xuất danh bạ̣ Chép vào từ thẻ nhớ SD.

Chọn vị trí bộ nhớ.

Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.

4 Chọn tùy chọn để nhập một file danh bạ, nhiều file danh bạ, hoặc tất cả file danh bạ, và chọn OK.

5 Chọn các file danh bạ để nhập và chọn OK. Để xuất danh bạ từ thiết bị sang thẻ nhớ,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2 Bấm [] Chep/Xuất danh bạ̣ Xuất ra thẻ nhớ SD. 3 Chọn OK để xác nhận.

››Xem nhật ký liên lạ̣c

Bạn có thể xem nhật ký liên lạc của các cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc chuỗi SNS.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch

sử.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

››Xem các hoạ̣t động của mạ̣ng xã hội

Bạn có thể xem hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook va Twitter.

1

2

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Hoạ̣t động.

Chọn mục bạn muốn xem.

Thông tin cá nhân

72