››Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

1

2

3

Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng của màn hình.

Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.

Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn Báo lạ̣i tất cả̉ hoặc Bo qua tất cả̉.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

››Tạ̣o một ghi chú

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi chú. 2 Chọn Tạ̣o ghi chú hoặc nhấn [] Tạ̣o.

3 Nhập nội dung ghi chú của bạn.

4 Bấm [] để ẩn bàn phím.

5 Chọn một màu để thay đổi màu nền.

6 Chọn Lưu.

››Xem ghi chú

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi chú.

2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết. Để chỉnh sửa ghi chú, chọn .

Để xóa ghi chú, chọn OK.

Bạn có thể gửi ghi chú cho người khác bằng cách chạm và giữ vào ghi chú đó và chọn Gửi qua một tùy chọn.

Thông tin cá nhân

74