Đâu vao/ra cua giong noi

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp lời nói.

››Cài đặt nhận dạ̣ng giọng nói

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.

Tìm kiêm An toan: Đặt cho thiết bị lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

Chặn các từ xúc phạm: Ẩn các từ có tính xúc phạm mà thiết bị nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

››Cài đặt Văn bản - Giong noi

Nghe ví dụ: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu.

Luôn dùng cài đặt của tôi: Đặt để sử dụng các cài đặt tốc độ đọc và ngôn ngữ mà bạn chỉ định trong các cài đặt được lưu trong ứng dụng.

Bô đoc mặc định: Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.

Cài đặt dữ liệu thoại: Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.

Tốc độ nói: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.

Bộ đọc: Xem các ứng dụng tổng hợp lời nói đã tải về từ Android Market.

Cài đặt

112