Hỗ trợ

Hỗ trợ: Bật ứng dụng hỗ trợ mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu, hoặc rung phản hồi.

Phím nguồn kêt thuc c.gọi: Đặt cho thiết bị kết thúc cuộc gọi khi bạn bấm [].

Thờ̀i gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị ngày và giờ trên thiết bị.

Nếu pin để bị xả hết hoàn toàn hoặc bị tháo ra khỏ̉i thiết bị, ngày và giờ sẽ bị đặt lại.

Tự động: Tự động cập nhật giờ khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.

Cài đặt ngày: Đặt thủ công ngày hiện tại.

Chọn múi giờ̀: Đặt múi giờ khu vực của bạn.

Cài thờ̀i gian: Đặt thủ công giờ hiện tại.

Dung định dạ̣ng 24 giờ̀: Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.

Chọn định dạ̣ng ngày: Chọn định dạng ngày.

Thông tin điện thoạ̣i

Truy cập thông tin về điện thoại, kiểm tra trạng thái của điện thoại, và cập nhật hệ thống điện thoại.

Cài đặt

113