››Đặt khóa màn hì̀nh

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng cách bật tính năng khóa màn hình. Thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật thiết bị hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.

Nếu bạn quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để đặt lại.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏ̉ng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí và bả̉o mật Cài khóa màn hì̀nh Mẫu hì̀nh.

2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn Tiếp theo.

3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm và chọn Tiếp tục.

4 Vẽ lại mẫu và chọn Xác nhận.

Đặt mã PIN mở khóa

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí và bả̉o mật Cài khóa màn hì̀nh PIN.

2

3

Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn Tiếp tục. Nhập lại mã PIN và chọn OK.

Bắt đầu

31