1

2

3

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Market. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn Chấp nhận. Tìm kiếm và tải file về thiết bị. tr. 38

Tin tứ́c & Thờ̀i tiết

Tìm hiểu cách xem thông tin thời tiết và đọc những tin tức mới nhất và các bài viết khác.

››Xem thông tin thờ̀i tiết

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin tứ́c & Thờ̀i tiết.

2 Chọn Thờ̀i tiết ở trên cùng màn hình.

Thiết bị sẽ tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn và hiển thị thông tin về thời tiết.

Bạn có thể thay đổi vị trí để xem thông tin thời tiết ở một khu vực khác. Bấm [] Cài đặt Cài đặt thờ̀i tiết và xóa ô kiểm cạnh Sư dung vi tri cua tôi. Sau đó chọn vị trí trong Đăt vi tri.

››Đọc bài báo

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin tứ́c & Thờ̀i tiết.

2

3

Cuộn sang trái đến một chủ đề tin tức ở trên cùng màn hình.

Chọn một bài báo để mở.

Để thêm chủ đề tin tức, bấm [] Cài đặt Cài đặt tin tứ́c Chon chu đê tin tức.

Web

85