››Tì̀m kiếm thông tin bằng giọng nói

1

2

3

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet. Chọn trường nhập địa chỉ URL.

Chọn và nói một từ khóa vào micrô của thiết bị.

Thiết bị sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

››Đánh dấu các trang web yêu thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang hay dùng,

1

2

3

4

5

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet.

Chọn Trang hay dùng. Chọn Thêm.

Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web (URL). Chọn OK.

Từ danh sách trang hay dùng, cham và giữ vào một trang hay dùng và sử dụng các tùy chọn sau:

Để mở trang web trong cửa sổ hiện tại, chọn Mở.

Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn Mở trong cửa sổ mới.

Để sửa thông tin chi tiết của trang hay dùng, chọn Sửa trang hay dùng.

Web

78