Cac Tham Khảo:

-- Hồi đap bằng âm thanh: Đặt để cảnh báo cho bạn biết khi không có từ thay thế nếu bạn chạm hai lần vào một từ.

-- Rung khi nhân phim: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.

-- Hiển thị mẹo: Đặt để thiết bị tự động hiển thị khuyến nghị cho thao tác của bạn khi có sẵn.

-- Tư thêm khoảng trông: Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.

-- Tư động viêt hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏ̉i hoặc dấu cảm thán.

-- Hiên thi toan bô net vẽ: Đặt để hiện thị nét vẽ khi bạn kéo trên bàn phím.

-- Đoan từ: Đặt cho thiết bị đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.

-- Tôc Đô & Chinh Xac: Đặt tỉ lệ giữa tốc độ và độ chính xác của gợi ý Swype.

-- Đăt lại tư điển Swype: Xóa các từ bạn đã thêm vào từ điển.

-- Phiên bản: Xem thông tin phiên bản.

Tuy Chon Ngôn Ngữ: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

››Bàn phim Samsung

Đặt để điện thoại sử dụng bàn phím Samsung.

Loại ban phim: Chọn cách nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống, hoặc màn hình viết tay.

Ngôn ngữ nhập: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

XT9: Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.

Cai đặt XT9 nâng cao: Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.

Cài đặt

110