3

4

Nhập thông tin cá nhân của bạn.

Chọn Lưu.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

››Tạ̣o nhóm số liên lạ̣c

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

1

2

3

4

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Các nhóm.

Bấm [] Tạ̣o.

Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó. Chọn Lưu.

››Sao chép danh bạ̣

Để sao chép danh bạ từ thẻ SIM hoặc USIM sang thiết bị,

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn . Bấm [] Chep/Xuất danh bạ̣ Chép vào từ SIM. Chọn danh bạ để sao chép và chọn Thêm.

Để sao chép danh bạ từ thiết bị sang thẻ SIM hoặc USIM,

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn . Bấm [] Chep/Xuất danh bạ̣ Xuất ra thẻ SIM. Chọn danh bạ để sao chép và chọn X/chuyên OK.

Thông tin cá nhân

71