Trả̉ lờ̀i cuộc gọi

1 Khi có cuộc gọi đến, kéo sang phải cho đến khi nó chạm dấu chấm.

Khi thiết bị đổ chuông, bấm phím Âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

2 Để kết thúc cuộc gọi, chọn Kết thúc.

Tư chôi môt cuôc goi

Khi có cuộc gọi đến, kéo sang trái cho đến khi nó chạm dấu chấm. Người gọi sẽ nghe thấy âm báo bận.

Gọi số quốc tế

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bàn phím, và cham và giữ 0 để chèn ký tự +.

2 Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số điện thoại), sau đó chọn để gọi cho số đó.

››Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe vào điện thoại, bạn có thể rảnh tay trả lời và kiểm soát các cuộc gọi:

Để trả lời cuộc gọi, bấm nút tai nghe.

Để từ chối cuộc gọi, bấm và giữ nút tai nghe.

Để tạm ngừng cuộc gọi hoặc nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng trong khi gọi, bấm và giữ nút tai nghe.

Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút tai nghe.

››Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi:

Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn . Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn .

Liên lạc

42