››Thiết lập tài khoả̉n máy chủ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Tài khoả̉n và đồng bộ.

2

3

Chọn Thêm t.khoả̉n một loại tài khoản.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản.

››Bật tự động đồng bộ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Tài khoả̉n và đồng bộ.

2

3

4

Chọn Tư đông đông bô.

Chọn một tài khoản.

Chọn các ứng dụng bạn muốn đồng bộ.

Để bỏ̉ các ứng dụng khỏ̉i quá trình tự động đồng bộ, xóa ô kiểm cạnh các ứng dụng bạn muốn bỏ̉.

››Đồng bộ thủ công dữ liệu

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Tài khoả̉n và đồng bộ.

2

3

Chọn một tài khoản.

Bấm [] Đồng bộ ngaỳ. Thiết bị sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.

Bắt đầu

40