››Thêm một đài FM vào danh sách kênh yêu thích

1

2

3

4

5

Cắm tai nghe vào thiết bị.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM. Chọn để bật đài FM.

Cuộn đến đài FM mong muốn.

Chọn để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

Bạn có thể thêm tên cho một đài FM hoặc xóa một đài FM; chạm và giữ một đài FM trong danh sách kênh yêu thích và chọn Xóa hoặc Đôi tên.

››Tùy chỉnh cài đặt đài FM

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM. Bấm [] Cài đặt.

Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

Tùy chọn

Chức năng

 

Vùng

Chọn khu vực của bạn.

 

 

 

 

 

Đặt có hoặc không chạy đài FM ở chế

Nghe ở chế độ

độ nền trong khi đang sử dụng các ứng

dụng khác. Nếu tính năng này được

nền

bật, bạn có thể điều khiển đài FM từ ô

 

thông báo.

 

 

 

Hiển thị ID

Đặt có hoặc không hiển thị ID đài trên

màn hình đài FM; ID đài chỉ có ở các đài

kênh

cung cấp thông tin này.

 

 

 

 

Chọn lọc tần số

Đặt cho đài FM cố dò lại đài khi tín hiệu

yếu hay không.

 

 

 

Tự động tắt đài

Đặt cho đài FM tự động tắt sau một

FM

khoảng thời gian được chỉ định.

 

 

 

Giải trí

68