3

4

5

6

7

Thêm người nhận cho thư của bạn.

Nhập thủ công các số điện thoại hoặc địa chỉ email, ngăn cách chúng bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.

Chọn các số điện thoại hoặc địa chỉ email từ danh sách bằng cách chọn Danh bạ̣.

Khi bạn nhập địa chỉ email, thiết bị sẽ chuyển đổi tin nhắn đó thành tin nhắn đa phương tiện.

Bấm [] Thêm chủ đề và nhập chủ đề cho thư.

Chọn Nhâp tin nhắn vao đây và nhập nội dung tin nhắn của bạn.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [] Chèn mặt cườ̀i.

Chọn và thêm một mục.

Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video, hoặc âm thanh mới.

Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››Xem tin nhắn văn bả̉n hoặc đa phương tiện

1

2

3

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

Các tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo số liên lạc, giống như trình nhắn tin.

Chọn một số liên lạc.

Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn một tin nhắn để xem nội dung chi tiết.

Liên lạc

47