Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Để bật thiết bị, nhấn và giữ []. Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thiết bị.

Để tắt thiết bị, bấm và giữ [] sau đó chọn Tắt nguồn OK.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị, chuyển sang chế độ Máy bay. Bấm và giữ [ ] và chọn Chế độ Máy bay.

Bắt đầu

18