Bạn cũng có thể chạm vào các phím để nhập văn bản.

Bạn có thể chạm và giữ một phím để nhập các ký tự ở nửa trên của phím đó. Khi chạm và giữ phím cho đến khi danh sách ký tự hiện ra, bạn có thể nhập các ký tự và biểu tượng đặc biệt.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

 

1

4

 

2

5

 

3

6

Số

Chức năng

 

1Đổi chữ hoa-chữ thường.

2Truy cập màn hình mẹo Swype; mở thông tin trợ giúp (chạm và giữ).

3Chuyển giữa chế độ Biểu tượng/Số và chế độ ABC/Số.

4Xóa thông tin vừa nhập.

5Bắt đầu dòng mới.

6Chèn dấu cách.

››Nhập văn bả̉n bằng bàn phím DioPen

Chinese IME

1 Chọn và chọn cách nhập văn bản.

Option

Chức năng

Bàn phím

Chọn những ký tự trên bàn phím

Qwerty

QWERTY.

Bàn phím 3x4

Chọn những ký tự trên bàn phím 3X4.

 

 

Bắt đầu

36