Thông tin cá nhân

Danh bạ̣

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

››

1

Tạ̣o số liên lạ̣c

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Chọn .

3

Chọn vị trí bộ nhớ.

 

Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn

4

muốn thêm số liên lạc.

Nhập thông tin số liên lạc.

5

Chọn Lưu để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bàn phím.

2 Nhập một số điện thoại.

3 Chọn Thêm vào danh bạ̣ .

4 Chọn vị trí bộ nhớ.

Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.

5 Nhập thông tin số liên lạc.

6 Chọn Lưu để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Thông tin cá nhân

69