Đặt mật mã mở khóa

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí và bả̉o mật Cài khóa màn hì̀nh Mật mã.

Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn Tiếp tục. Nhập lại mật mã và chọn OK.

››Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí và bả̉o mật Cài đặt khóa SIM Khóa thẻ SIM.

2 Nhập mã PIN và chọn OK.

Khi tính năng khóa mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật thiết bị.

Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.

Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

Bắt đầu

32