››Tì̀m và kết nối với điện thoạ̣i hỗ trợ

Bluetooth khác

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạ̣ng Cài đặt Bluetooth Dò tì̀m thiết bị.

2

3

Chọn thiết bị.

Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn OK. Hoặc chọn Chấp nhận để điều chỉnh mã PIN của điện thoại phù hợp với điện thoại kia.

Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.

Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

››Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây

Bluetooth

1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, ghi chú, hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc File của bạ̣n.

2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.

Cách chọn tùy chọn có thể khác nhau tùy theo kiểu dữ liệu.

3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

Kết nối

87