Chia sẻ mạ̣ng di động

Tìm hiểu cách đặt thiết bị làm modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị.

››Chia sẻ mạ̣ng di động của thiết bị qua WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng USB internet & điểm truy cập di động.

2

3

Chọn Điểm truy cập Wi-Fi di động để kích hoạt tinh năng điểm truy cập Wi-Fi.

Chon Cài đặt điểm truy cập Wi-Fi di động Cấu hì̀nh điểm truy cập Wi-Fi đê câu hinh cai đăt mang đê sư dung thiêt bi cua ban lam điêm truy câp.

Tùy chọn

Chức năng

 

SSID Mạng

Xem và đổi tên thiết bị sẽ hiển thị đối

 

với các thiết bị bên ngoài.

 

 

 

 

Bảo mật

Chọn loại bảo mật.

 

 

 

4

5

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

Từ một thiết bị khác, định vị tên thiết bị của bạn trong danh sách kết nối sẵn có và kết nối mạng.

Thiết bị sẽ chia sẻ kết nối mạng di động trên thiết bị khác.

››Chia sẻ mạ̣ng di động của thiết bị qua USB

1 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.

2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng USB internet & điểm truy cập di động.

Kết nối

90