Tham khảo — cac trang co thông tin liên quan; ví dụ: tr.12 (nghĩa là “xem trang 12”)

Tiếp theo là — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Thông tin điên thoại (nghĩa là Cài đặt, tiếp theo là Thông tin điên thoại)

[ ]

Ngoăc vuông — cac phim cua thiêt bi; ví dụ: [ ](thể

 

hiện phím Menu)

Bả̉n quyền

Bản quyền © 2012 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Sử dụng sách hướng dẫn này

4