››Bắt đầu trò chuyện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Talk.

2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.

3 Nhập tin nhắn của bạn và chọn Gửi.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [] L.chọn Chèn mặt cườ̀i.

4 Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [] Chuyển đổi trò chuyện.

5 Để kết thúc trò chuyện, bấm [] Kết thúc cuộc trò chuyện.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub, ứng dụng truyền thông tích hợp cho Dịch vụ Mạng Xã hội (SNS), email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch.

Truy cập socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Social Hub.

Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Liên lạc

53