Cài đặt cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.

››Số giới hạ̣n gọi FDN

Cho phép FDN: Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM.

Thay đổi PIN2: Đổi mã PIN2, sử dụng để bảo vệ mã PIN chính. Nếu thẻ SIM hoặc USIM bị khóa, menu này thay đổi thành Mở khóa PIN2.

Danh sách FDN: Thiết lập danh sách các số liên lạc để giới hạn gọi.

››Dịch vụ thư thoạ̣i

Chọn dịch vụ thư thoại từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn cũng có thể chọn các dịch vụ thư thoại khác nếu bạn đã tải xuống các ứng dụng hỗ trợ.

››Số hộp thư thoạ̣i

Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

››Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

››Cài đặt bổ sung

ID ngườ̀i gọi: Hiển thị ID người gọi cho các bên khác đối với cuộc gọi đi.

Chờ̀ cuộc gọi: Cho phép báo cuộc gọi khi đang tiến hành một cuộc gọi khác.

Bật cả̉m biến tiêm cân: Đặt để bật cảm biến gần trong khi gọi.

Cài đặt

104