››Sắp xếp các ứ́ng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thể loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

2

3

4

Trong danh sách ứng dụng, bấm [] Sửa. Chạm và giữ vào một ứng dụng.

Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình khác. Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng hay sử dụng nhất cạnh .

Bấm [] Lưu.

››Truy cập các ứ́ng dụng gần đây

1

2

Bấm và giữ phím Trang chủ để xem các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.

Chọn một ứng dụng để truy cập.

››Sử dụng trì̀nh quả̉n lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dừng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quả̉n lý tác vụ Ứng dụng đang chạ̣y.

Danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị sẽ hiện ra.

Để đóng một ứng dụng, chọn Kết thúc.

Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn Kết thúc tất cả̉.

Bắt đầu

28