Khắc phục sự cố

Khi bạ̣n bật thiết bị hoặc trong khi bạ̣n đang sử dụng thiết bị, bạ̣n sẽ̃ được nhắc nhập một trong các mã sau:

Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:

 

Mật khẩu

Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập

 

mật khẩu mà bạn đã đặt cho thiết bị.

 

 

 

 

 

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi tính

 

năng yêu cầu mã PIN được bật, bạn phải nhập

PIN

mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có

 

thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu

 

Khóa the SIM.

 

 

 

 

Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là

PUK

do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liền. Bạn

phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của

 

 

bạn cấp.

 

 

 

 

Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải

PIN2

nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM. Để

biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch

 

 

vụ của bạn.

 

 

 

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạ̣ng hoặc dịch vụ.

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Khắc phục sự cố

114