YouTube

Tìm hiểu cách xem và chia sẻ video qua YouTube.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Xem video

1

2

3

4

5

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn YouTube. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn Chấp nhận. Chọn một video từ danh sách.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.

Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng trên màn hình.

››Chia sẻ video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn YouTube. 2 Chọn một video.

3 Chọn Khac Chia sẻ một tùy chọn.

››Tả̉i lên video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn YouTube.

2 Bấm [] Tải lên và chọn một video. Chuyển sang bước 8.

Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn để bật máy ảnh.

3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

Web

83