››Bật tính năng WLAN

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng Cài đặt Wi-FiWi-Fi.

Mạng WLAN hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

››Tì̀m và kết nối với mạ̣ng WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng Cài đặt Wi-Fi.

2

3

4

Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có. Chọn một mạng trong Mạng Wi-Fi.

Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).

Chọn Kết nối.

››Thêm thủ công mạ̣ng WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạ̣ng Cài đặt Wi-Fi Thêm mạ̣ng Wi-Fi.

2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.

3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn. 4 Chọn Lưu.

Kết nối

89