››Thiết lập kết nối VPN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng Cài đặt VPN Thêm VPN.

2 Chọn kiểu VPN.

3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu VPN.

Tùy chọn

Chức năng

 

Tên VPN

Nhập tên cho máy chủ VPN.

 

 

 

 

Đặt Server VPN

Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.

 

 

 

Bât Mã hóa

Đặt để mã hóa máy chủ VPN.

 

 

 

Đặt mã khoa

 

 

chia se săn

Nhập khóa chia sẻ trước.

IPsec

 

 

 

 

 

Bật Thông tin

Đặt để sử dụng mật mã bảo mật L2TP.

mât L2TP

 

 

 

 

 

Đặt thông tin

Nhập mật mã bảo mật L2TP.

mật L2TP

 

 

 

Chọn chứng chỉ người dùng mà máy

Đặt chứng chỉ

chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn

người dùng

có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ

 

VPN hoặc tải về từ web.

 

 

Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp chứng

Đặt chứng chỉ

chỉ (CA) mà máy chủ VPN sử dụng

để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các

CA

chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về

 

 

từ web.

 

 

 

Miền tìm kiếm

Nhập địa chỉ máy chủ tên miền (DNS).

DNS

 

 

 

 

 

4 Khi đã hoàn tất, bấm [] Lưu.

Kết nối

94