5 Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ̉.

6 Chọn để bắt đầu quay.

7 Chọn để dừng quay. Video được lưu tự động.

Máy quay không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn để xem video vừa quay.

Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải. Để gửi video cho người khác, chọn Chia sẻ.

Để phát video, chọn Bắt đầu. Để xóa video, chọn Xóa.

››

 

 

Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn

để truy cập các tùy chọn

sau:

 

 

 

 

 

Tùy chọn

Chức năng

 

Bộ đếm thời

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy

gian

ảnh bắt đầu quay video.

 

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều

kiện ánh sáng.

 

 

 

Hiệu ứng

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.

 

 

 

Chất lượng

Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

video

 

 

 

 

 

Giải trí

60