››USB internet & điểm truy cập di động

Kết nối USB internet: Bật tính năng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây cho máy tính. tr. 90

Điểm truy cập Wi-Fi di động: Bật tính năng điểm truy cập WLAN để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua tính năng WLAN.

tr. 90

Cài đặt điểm truy cập Wi-Fi di động:

--Điểm truy cập Wi-Fi di động: Bật tính năng điểm truy cập WLAN để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua tính năng WLAN. tr. 90

--Cấu hì̀nh điểm truy cập Wi-Fi: Cấu hình cài đặt mạng để sử dụng thiết bị của bạn làm điểm truy cập.

››Cài đặt VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN). tr. 93

››Cac mạ̣ng di động

Sử dụng dữ liệu gói: Đặt để cho phép các mạng dữ liệu chuyển gói đối với các dịch vụ mạng.

Chuyển vùng dữ liệu: Đặt cho thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không có sẵn.

Điểm truy cập: Thiết lập tên điểm truy cập (APN).

Chỉ chọn mạ̣ng 2G: Đặt cho thiết bị chỉ kết nối với mạng 2G.

Nhà cung cấp mạ̣ng: Tìm kiếm mạng sẵn có và chọn mạng để chuyển vùng.

Cài đặt

103