Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.
Chọn Có.
Chọn Chon tư Danh sach liên hê hoặc Thêm qua đia chi email.
Thiết bị tự động kết nối với Latitude.
Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Latitude.
1
2
3 Chọn một người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn Thêm bạn be.
4
Latitude
Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude.
Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

5 Bấm [] Chê đô xem bản đô.

Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.

1

2

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Địa điểm.

Chon môt loai.

Thiết bị tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.

Web

81