››Thay đổi nhạ̣c chuông

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh Nhạ̣c chuông điện thoạ̣i.

Chọn nhạc chuông từ danh sách và chọn OK.

››Bật hì̀nh ả̉nh động khi chuyển giữa các cửa sổ

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Màn hì̀nh Hiệu ứ́ng động Một số hoặc Tất cả̉.

››Chọn hì̀nh nền cho màn hì̀nh chờ̀

1 Ở chế độ Chờ, bấm [] Màn hì̀nh nền một tùy chọn.

2 Chọn một ảnh.

3 Chọn Lưu hoặc Đặt hì̀nh nền.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

››Điều chỉnh độ sáng của màn hì̀nh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Màn hì̀nh Độ sáng.

2

3

Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.

Chọn OK.

Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

Bắt đầu

30