DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického zařízení je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména ta uvedená níže:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.

VAROVÁNÍ: zmírnění nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění:OBECNÉ INFORMACE

Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.

Robotický vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte v případě, že jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.

Pokud vysavač správně nefunguje, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky.

S robotickým vysavačem ani s dobíjecí stanicí nemanipulujte mokrýma rukama.

Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy.

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušenosti nebo znalostí, pokud nejsou tyto osoby pod dohledem nebo nebyly poučeny ohledně užívání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby se jim zabránilo hrát si s vysavačem.

DOBÍJECÍ STANICE

Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.

Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.

Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.

K dobíjení baterie používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.

Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.

Netahejte za kabel, ani za něj při přemisťování přístroj nedržte, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení proudem.

Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.

Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.

Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifi kované středisko péče o zákazníky.

Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

bezpečnostní informace _03