Ręczne odkurzanie

Za pomocą pilota można sterować robotem odkurzającym tak, aby zostało odkurzone określone miejsce.

Należy przenieść robot odkurzający do miejsca, w którym konieczne jest przeprowadzenie ręcznego odkurzania.

Ręczne odkurzanie jest możliwe tylko przy użyciu pilota.

OBSŁUGA 03

Przycisk na pilocie

Kolejność konfiguracji

1. Ustawić tryb.

2. Anulować tryb.

Gdy robot odkurzający jest umieszczony w stacji ładującej funkcja odkurzania ręcznego nie jest dostępna.

UWAGA

W przypadku braku mocy przez mniej więcej 1 minutę przełączyć na tryb gotowości.

Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na

PRZESTROGA

panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po

 

włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w

 

trybie Turbo.

Po każdym naciśnięciu przycisku czujnika kurzu, ikona czujnika kurzu na panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po włączeniu ikony czujnika kurzu, można rozpocząć odkurzanie w trybie czujnika kurzu.

Przyciski kierunkowe (w przód, w lewo, w prawo)

Funkcja pracy do tyłu nie jest obsługiwana.

obsługa _33