DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia vrátane nasledovných:

PRED POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Odpojte zariadenie z elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

VAROVANIE: s cieľom zníženia nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

VŠEOBECNÉ

Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.

Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.

Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.

S nabíjačkou alebo robotickým vysávačom nemanipulujte s mokrými rukami.

Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.

Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

NABÍJAČKA BATÉRIE

Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby pasovala do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.

Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.

Nabíjačku odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.

Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.

Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.

Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere a kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah vykurovaných povrchov.

Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou kapacitou.

Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.

Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.

Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifi kované stredisko starostlivosti o zákazníkov.

Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

bezpečnostné informácie _03