WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM ROBOTA ODKURZAJĄCEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA.

Jeśli urządzenie nie jest używane i przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych, należy odłączyć je od zasilania.

OSTRZEŻENIE: aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w tej instrukcji obsługi.

W razie uszkodzenia robota odkurzającego lub stacji ładującej, nie należy ich dalej używać.

Jeśli robot odkurzający nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony poza pomieszczeniem lub narażony na działanie wody, należy go zwrócić do Centrum Obsługi Klienta.

Stacji ładującej i robota odkurzającego nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.

Robota odkurzającego wolno używać tylko na suchych powierzchniach w pomieszczeniach.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również dzieci) ze zmniejszonymi możliwościami fi zycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.

STACJA ŁADUJĄCA

Nie wolno modyfi kować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.

Nie wolno używać stacji ładującej na zewnątrz i na mokrych powierzchniach.

Nieużywaną lub konserwowaną stację ładującą należy odłączyć od zasilania.

Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą stacji ładującej dołączonej do urządzenia przez producenta.

Nie wolno używać stacji ładującej z uszkodzonym kablem lub wtyczką.

Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładującej za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Należy trzymać kabel z daleka od gorących powierzchni.

Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfi kacji elektrycznej.

Nie wolno odłączać stacji ładującej ciągnąc za jej kabel. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.

Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. Istnieje ryzyko ich wybuchu w wysokiej temperaturze.

Nie należy otwierać stacji ładującej. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifi kowanych pracowników Centrum Obsługi Klienta.

Nie wolno wystawiać stacji ładującej na działanie wysokich temperatur i wilgoci.

zalecenia bezpieczeństwa _03