Příznak

 

Seznam kontrol

 

Opatření

 

 

 

 

 

 

 

Automatický

Zkontrolujte, zda fi ltr nezakrývá cizí

Vyčistěte fi ltr.

 

vyprazdňovač

 

těleso.

 

 

 

nezajišťuje

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda v odpadní

• Odstraňte veškeré cizorodé látky

 

automatické

05

 

nádobce není cizí těleso.

 

zevnitř odpadní nádobky.

vyprazdňování své

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ

Dno automatického vyprazdňovače

odpad.

vlastní odpadní

Otevřete dno automatického

 

nádoby.

 

je zanesené.

 

vyprazdňovače mincí a odeberte

 

 

 

 

PROBLÉMŮ

 

• Zkontrolujte, zda je instalováno

• Zavřete víko cyklonového fi ltru

 

 

víko cyklonového fi ltru odpadní

 

odpadní nádobky.

 

 

nádobky.

 

 

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda svítí kontrolka

Stiskněte volič zapnutí/vypnutí

 

 

automatického vyprazdňování

 

automatického vyprazdňování na

 

 

 

automatického vyprazdňovače.

 

automatickém vyprazdňovači.

 

 

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda nedošlo k vyjmutí

Vypněte automatický

 

 

 

odpadní nádobky z automatického

 

vyprazdňovač a poté do něj zcela

 

 

 

vyprazdňovače.

 

zasuňte odpadní nádobku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkontrolujte, zda nedošlo

Vypněte automatický

 

 

 

k vyjmutí fi ltru z odpadní nádobky

 

vyprazdňovač a poté nasaďte fi ltr

 

 

 

automatického vyprazdňovače.

 

na odpadní nádobku.

 

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda nejsou kolem

• Odstraòte všechny cizí pøedmìty,

 

 

 

rotaèního kartáèe navinuty nìjaké

 

jako dlouhé vlasy nebo provázky

 

 

 

cizí pøedmìty.

 

navinuté na rotaèním kartáèi.

 

Sací výkon

Zkontrolujte, zda svítí kontrolka

Vyprázdněte odpadní nádobku.

 

automatického

 

zaplnění nádobky.

• Vyčistěte vstupní otvor vzduchu ve

 

vyprazdňovače je

 

 

 

spodní části vysavače.

 

slabý.

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda není sací otvor

• Odstraňte cizí tělesa ze vstupního

 

 

 

 

 

ucpaný cizorodým předmětem.

 

otvoru vzduchu.

 

 

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda se na fi ltru

Vyčistěte fi ltr.

 

 

 

nenahromadil prach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkontrolujte, zda nedošlo

• Otevřete víko cyklonového fi ltru a

 

 

 

k nahromadění prachu či vlasů

 

odstraňte veškerý prach a vlasy.

 

 

 

v cyklonovém fi ltru.

 

 

 

Robotický vysavač

Zkontrolujte, zda dobíjecí kontakty

• Odstraňte cizí materiál z dobíjecích

 

není nabitý.

 

nezakrývá cizí materiál.

 

kontaktů.

 

 

 

 

 

Zapněte vypínač automatického

 

 

 

 

 

vyprazdňovače.

 

 

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda je zapnutý

 

 

 

 

 

automatický vyprazdňovač.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řešení problémů _49