riešenie problémov

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU

Príznak

 

Kontrolný zoznam

 

Opatrenie, ktoré je potrebné

 

 

vykonať

 

 

 

 

 

 

 

Robotický vysávač

Je namontovaná nádoba na

• Namontujte nádobu na prach.

pred vysávaním

 

prach?

 

 

 

 

 

nefunguje.

Je hlavný vypínač zapnutý?

Zapnite hlavný vypínač.

 

 

 

 

Je režim vysávania

zapnutý na

Stlačte tlačidlo

. (Na vypnutie

 

 

paneli displeja?

 

 

stlačte a podržte tlačidlo

na 3

 

 

 

 

 

sekundy alebo dlhšie.)

 

 

Bliká len jeden stupeň nabitia

• Robotický vysávač zdvihnite a

 

 

batérie a je na paneli displeja

 

ručne ho pripojte k nabíjačke, aby

 

 

zobrazené „Lo“?

 

 

sa nabil.

 

 

 

Robotický vysávač nebude

• Vymeňte batérie v diaľkovom

 

 

 

fungovať, keď bude batéria v

 

ovládači. (typ AAA)

 

 

 

diaľkovom ovládači vybitá.

 

 

 

 

Robotický vysávač

Bliká len jeden stupeň nabitia

• Robotický vysávač zdvihnite a

prestal pracovať

 

batérie a je na paneli displeja

 

ručne ho pripojte k nabíjačke, aby

počas vysávania.

 

zobrazené „Lo“?

 

 

sa nabil.

 

 

 

Zasekol sa robotický vysávač na

• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte

 

 

kábloch na podlahe?

 

 

káble.

 

 

 

Zasekol sa robotický vysávač na

• Vypnite hlavný vypínač a robotický

 

 

podlahe s výškovým rozdielom?

 

vysávač presuňte na iné miesto,

 

-

Hnacie koleso je zdvihnuté.

 

ktoré chcete povysávať.

 

 

Je okolo hnacieho kolesa omotaný

• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte

 

 

tenký uterák (látka)?

 

 

tenký uterák.

 

 

 

Zasekol sa robotický vysávač na

• Vypnite hlavný vypínač a robotický

 

 

prahu dverí?

 

 

vysávač presuňte na iné miesto,

 

 

 

 

 

ktoré chcete povysávať.

 

Počas vysávania je

Skontrolujte, či nádoba na prach

• Robotický vysávač zastavte a

sila nasávania slabá.

 

nie je plná prachu.

 

 

vyprázdnite nádobu na prach.

 

Skontrolujte, či nie je nasávací

• Vypnite hlavný vypínač a z

 

 

 

otvor upchatý cudzími látkami.

 

nasávacieho otvoru odstráňte

 

 

 

 

 

cudzie látky.

 

 

 

Skontrolujte, či nie je upchatý fi lter.

Filter dobre vyčistite.

 

PROBLÉMOV RIEŠENIE 05

riešenie problémov _47