Príznak

 

Kontrolný zoznam

 

Opatrenie, ktoré je potrebné

 

 

vykonať

 

 

 

 

Robotický vysávač

Skontrolujte, či je sieťová zástrčka

 

 

nedokáže nájsť

 

nabíjačky správne zapojená do

 

 

nabíjačku.

 

zásuvky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa vo vzdialenosti približne do 1

 

 

 

 

m pred nabíjačkou a približne 0,5

 

 

 

 

m naľavo a napravo od nabíjačky

 

 

 

 

nachádzajú akékoľvek prekážky,

 

 

 

 

mali by ste tieto prekážky odstrániť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa na nabíjacom kolíku

 

 

 

 

nachádzajú akékoľvek cudzie látky,

 

 

 

 

poutierajte ich suchou handričkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je v blízkosti nabíjačky

Zariadenie VIRTUAL GUARD

 

 

namontované zariadenie VIRTUAL

 

preneste na iné miesto, aby

 

 

GUARD?

 

sa robotický vysávač mohol

 

 

 

 

automaticky nabiť.

 

 

 

 

 

Skontrolujte, či je zapnuté

• Zapnite hlavný vypínač na ľavej

 

 

zariadenie na automatické

 

strane zariadenia na automatické

 

 

vysýpanie.

 

vysýpanie.

Robotický vysávač

Sú batérie zariadenia VIRTUAL

Vymeňte batérie.

prechádza cez

 

GUARD vybité?

 

(2 alkalické batérie typu D (LR20))

zariadenie VIRTUAL

 

 

 

 

Je indikátor režimu vypnutý?

• Skontrolujte, či je zariadenie

GUARD.

 

 

 

VIRTUAL GUARD vypnuté a potom

 

 

 

 

 

 

 

 

zariadenie VIRTUAL GUARD

 

 

 

 

nastavte na požadovaný režim.

Čas používania

Používate mangánové batérie so

• Batérie vymeňte za nové alkalické

batérie zariadenia

 

suchými článkami?

 

batérie.

VIRTUAL GUARD je

 

 

 

(2 alkalické batérie typu D (LR20))

príliš krátky.

 

 

 

 

Robotický vysávač

Robotický vysávač môže vysávať

• Smer vysávania je stanovený

náhle začne vysávať

 

po uhlopriečke v nasledovných

 

východiskovou polohou. Keďže

po uhlopriečke.

 

prípadoch.

 

vysávač vysáva oblasti podľa

 

-

Potom, ako sa robotický vysávač

 

mapy, eventuálne pokrýva celú

 

 

nabíjal, pričom bol umiestnený v

 

oblasť. (Normálna prevádzka)

 

 

nabíjacej stanici pod uhlom.

 

Nainštalujte nabíjaciu stanicu v

 

-

Keď sa robotický vysávač po

 

smere textúry dreva a spustite

 

 

vysávanie, kým je robotický

 

 

povysávaní danej oblasti presúva

 

 

 

 

vysávač pripojený k nabíjacej

 

 

na iné miesto kratšou trasou.

 

 

 

 

stanici.

 

-

Keď uhol kontaktu s prekážkou nie

 

 

 

 

 

 

je vertikálny (90˚).

 

 

 

-

Keď je podlaha z dlažby alebo

 

 

 

 

dreva.

 

 

Robotický vysávač

Skontrolujte zariadenie na

• Zapnite hlavný vypínač na ľavej

často naráža

 

automatické vysýpanie

 

strane zariadenia na automatické

do zariadenia

 

 

 

vysýpanie.

na automatické

 

 

 

 

 

 

• Zasuňte sieťovú zástrčku do

vysýpanie.

 

 

 

 

 

zásuvky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48_ riešenie problémov