bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE

VAROVANIE

Pred spustením zariadenia do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Pretože nasledovné prevádzkové pokyny sa týkajú viacerých modelov, môže sa charakteristika vášho vysávača mierne líšiť od vlastností opísaných v tomto návode.

POUŽITÉ SYMBOLY PRE UPOZORNENIE/VAROVANIE

Upozorňuje na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia.

VAROVANIE

Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.

UPOZORNENIE

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.

POZNÁMKA

02_ bezpečnostné informácie