ČISTENIE SPODNEJ ČASTI ZARIADENIA NA AUTOMATICKÉ VYSÝPANIE

1.Prevráťte zariadenie na automatické vysýpanie tak,

aby jeho spodná časť smerovala nahor. Potom otvorte 6 upevňovacích skrutiek pomocou mince tak, ako je znázornené na obrázku.

2. S použitím mince vyberte dolný kryt zo zariadenia na automatické vysýpanie a potom ho vyčistite.

3. Vyčistite dolný kryt vodou.

4.Vysušte dolný kryt na mieste bez priameho slnečného svetla.

5. Po vyčistení zatvorte dolný kryt v smere šípky.

6. Upevnite 6 upevňovacích skrutiek v smere šípky podľa obrázka vyššie.

42_ údržba